Prywatność danych

Ważne jest dla nas twoje bespieczeństwo!

Ochrona danych osobowych

1.CEL
Ustawa nr 6698 o ochronie danych osobowych ("RODO") została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 7 kwietnia 2016 r. i opatrzona numerem 29677. LPPD chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane, w tym prawo do prywatności chronione przez Konstytucję, oraz określa obowiązki osób fizycznych i prawnych, które przetwarzają dane osobowe.

Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad wdrażania i powiązanych obowiązków Calik Holding A.Ş. i jej Spółek Grupy (Grupa Calik) w celu zapewnienia, że dane osobowe osób, których dane dotyczą, są przetwarzane i chronione zgodnie z RODO.
2. ZAKRES
W zakresie niniejszej Polityki; klienci, faktyczni klienci, kandydaci na pracowników, pracownicy, udziałowcy firmy, urzędnicy firmy, odwiedzający, pracownicy, udziałowcy i urzędnicy firm, z którymi współpracujemy, oraz strony trzecie są rzeczywistymi osobami, których dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub nieautomatycznie, pod warunkiem, że są częścią dowolnego systemu rejestracji danych. Polityka ma zastosowanie do wszystkich działań prowadzonych w celu przetwarzania i ochrony danych osobowych będących własnością Grupy Calik lub zarządzanych przez Grupę Calik.

Niniejsza Polityka została przygotowana zgodnie z KVKK i innymi stosownymi przepisami prawa.

Grupa Calik zapewni wszystkim pracownikom odpowiednie szkolenia i pomocnicze materiały referencyjne, aby zapewnić właściwą ochronę aktywów spółki.

Niniejsza Polityka określa podstawowe środki kontroli, które każdy w Grupie Calik powinien znać i przestrzegać na bieżąco.

3.DEFINCJE I SKRÓTY
W tej sekcji krótko wyjaśniono specjalne terminy i zwroty, pojęcia, skróty itp. stosowane w Polityce.
 • Wyraźna zgoda: Zgoda dotycząca konkretnego podmiotu, oparta na informacjach i wolnej woli oraz ograniczona do celu przetwarzania danych.
 • Anonimizacja: Uniemożliwienie powiązania danych osobowych ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną w jakichkolwiek okolicznościach, nawet poprzez dopasowanie do innych danych.
 • Grupa Calik: Calik Holding A.Ş. i spółki Grupy.
 • Calik: Calik Holding A.Ş.
 • Pracownik: Pracownik Grupy Calik
 • Spółka Grupy: Podmiot prawny spółek, w których Calik Holding A.Ş. i/lub jego akcjonariusze bezpośrednio lub pośrednio, oddzielnie lub razem, posiadają co najmniej 50% kapitału, dywidend lub praw głosu. Definicja ta obejmuje również spółki będące własnością Cal'k Holding A.Ş. i/lub jego akcjonariuszy w sposób, który nie spełnia powyższego wskaźnika, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Radę Dyrektorów odpowiednich spółek oraz w uzupełnieniu do przepisów prawa kraju, w którym mają one siedzibę.
 • Usługodawca: Pracownik spółki (dostawcy, podwykonawcy, klienta itp.), od której Grupa Calik otrzymuje i/lub świadczy usługi.
 • Właściciel Danych Osobowych (Podmiot Danych): Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
 • Dane osobowe: Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie Danych Osobowych: Każda operacja wykonywana na danych osobowych, taka jak uzyskiwanie, rejestrowanie, przechowywanie, zatrzymywanie, zmienianie, reorganizowanie, ujawnianie, przekazywanie, przejmowanie, udostępnianie, klasyfikowanie lub zapobieganie wykorzystywaniu danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany lub w sposób niezautomatyzowany, pod warunkiem że jest częścią dowolnego systemu rejestracji danych.
 • Zarząd: Rada Ochrony Danych Osobowych
 • Instytucja: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • RODO: Ustawa nr 6698 o ochronie danych osobowych opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 7 kwietnia 2016 r. i oznaczona numerem 29677.
 • Specjalne kategorie danych osobowych: Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych Grupy Calik
 • Polityka: Polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych Grupy Calik.
 • Podmiot przetwarzający dane: Osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie upoważnienia udzielonego przez administratora danych.
 • Administrator danych: Osoba fizyczna lub prawna, która określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, jest odpowiedzialna za ustanowienie i zarządzanie systemem rejestracji danych i jest zobowiązana do zarejestrowania się w Rejestrze Administratorów Danych.
4. ROLE I OBOWIĄZKI
4.1 Administrator danych
Zgodnie z RODO każda operacja wykonywana na danych osobowych, taka jak pozyskiwanie, utrwalanie, przechowywanie, zabezpieczanie, modyfikowanie, reorganizowanie, ujawnianie, przekazywanie, przejmowanie, udostępnianie, klasyfikowanie lub zapobieganie wykorzystaniu danych osobowych, w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany albo niezautomatyzowany, o ile stanowi część systemu teleinformatycznego, oznacza przetwarzanie danych osobowych.

Grupa Calik jest odpowiedzialna za ustanowienie i zarządzanie systemem rejestracji danych poprzez określenie celów i środków przetwarzania danych osobowych przechowywanych w bazie danych i oświadcza, że będzie posiadać tytuł zarejestrowanego administratora danych poprzez zarejestrowanie się jako administrator danych po otwarciu rejestru administratorów danych.
4.2 Przedstawiciel administratora danych
Po ustanowieniu Rejestru Administratorów Danych dla wszystkich Spółek Grupy Calik, zostanie wyznaczony przedstawiciel administratora danych wymagany do rejestracji we wspomnianym rejestrze, a osoba ta będzie ekspertem odpowiedzialnym za zarządzanie i wykonywanie wszystkich czynności związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, podejmowanie środków bezpieczeństwa i przeprowadzanie regularnych audytów.
4.3 Podmiot przetwarzający dane
Osoby fizyczne lub prawne (np. wykonawcy, dostawcy itp.), które przetwarzają dane osobowe w imieniu Grupy Çalık na podstawie upoważnienia udzielonego przez Grupę Calik, są uważane za podmioty przetwarzające dane.

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez inną osobę fizyczną lub prawną w imieniu Grupy Calik, Grupa Calik jako administrator danych i podmioty przetwarzające dane są wspólnie odpowiedzialne za podjęcie środków. Grupa Calik, jako administrator danych, okresowo przeprowadza audyty zgodności podmiotów przetwarzających dane z niniejszą polityką w celu zapewnienia, że zaufanie, które zapewniają podmiotom danych, które udostępniają im swoje dane osobowe, jest utrzymywane w ten sam sposób przez ich partnerów biznesowych, usługodawców, dostawców i wykonawców.
5. ZOBOWIĄZANIA PRAWNE
Zgodnie z RODO Grupa Calik ma obowiązki prawne w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Obowiązki te są wymienione poniżej:
5.1 Obowiązek ujawnienia
Grupa Calik jest zobowiązana do poinformowania osoby, której dane dotyczą, podczas gromadzenia danych osobowych oraz do udzielenia jej informacji na temat następujących kwestii:
 • Tożsamość administratora danych i jego ewentualnego przedstawiciela
 • Cel przetwarzania danych osobowych
 • Komu i w jakim celu mogą być przekazywane przetwarzane dane osobowe,
 • Metoda i prawny powód gromadzenia danych osobowych,
 • Prawa danej osoby.
W ramach obowiązku ujawnienia Grupa Calik poinformuje odpowiednie osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych za pomocą różnych środków. Ponadto Grupa Calik przywiązuje wagę do zapewnienia, że publicznie ujawnione zasady są zrozumiałe dla osób, których dane dotyczą. Strony internetowe Spółek Grupy Calik zawierają informacje dotyczące wyżej wymienionych kwestii.

Środki, za pomocą których odpowiednie osoby będą informowane, są określone przez wewnętrzne zasady.
5.2 Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 11 RODO, prawa osoby, której przekazano dane osobowe, w zakresie ochrony danych osobowych są określone w sekcji 11 niniejszej Polityki. Zgodnie z art. 13 RODO, Grupa Çalık jest zobowiązana do oceny złożonych wniosków dotyczących tych praw i poinformowania odpowiednich osób, a powiadomienie to zostanie dokonane w terminie określonym w przepisach prawa.

Takie wnioski muszą być składane do Grupy Calik na piśmie przez odpowiednie osoby lub w inny sposób określony przez Zarząd. Grupa Calik dokłada wszelkich starań, aby zapewnić danej osobie więcej możliwości złożenia wniosku, tak aby nie stać w sprzeczności z decyzją Zarządu w tej sprawie.
5.3 Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych
Jako administrator danych, obowiązki Grupy Calik w zakresie bezpieczeństwa danych wynikające z art. 12 RODO zostały określone w sekcji 10 niniejszej Polityki.
5.4 Obowiązek rejestracji w rejestrze administratorów danych
Zgodnie z art. 16 RODO, Grupa Calik jest zobowiązana do zarejestrowania się w Rejestrze Administratorów Danych w terminie określonym i ogłoszonym przez Zarząd.

Zgodnie z art. 16/3 RODO dla niektórych Spółek Grupy może zostać wprowadzony wyjątek od obowiązku rejestracji w rejestrze, biorąc pod uwagę obiektywne kryteria, które zostaną określone przez Zarząd, takie jak charakter i liczba przetwarzanych danych osobowych, zgodność z prawem przetwarzania danych lub status przekazywania danych stronom trzecim.
6. KLASYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH
6.1 Dane osobowe
RODO definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W tym kontekście dane osoby muszą być konkretne lub możliwe do zidentyfikowania (osoba może być osiągnięta w połączeniu z innymi informacjami). Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, tożsamość, numer ubezpieczenia społecznego, numer telefonu, adres, zdjęcia, informacje o płatnościach, informacje o stanie zdrowia i podobne informacje wchodzą w zakres definicji danych osobowych.

Podmiotem RODO są osoby fizyczne, których dane są przetwarzane; podmioty prawne są wyłączone z jej zakresu. W związku z tym informacje takie jak numer rejestracyjny, nazwa handlowa i informacje rejestrowe podmiotu prawnego, które nie zawierają informacji o osobie fizycznej, nie są chronione jako dane osobowe zgodnie z RODO.
6.2 Specjalne kategorie danych osobowych
Wrażliwe dane osobowe to informacje, których ujawnienie może spowodować, że dana osoba będzie represjonowana lub dyskryminowana, i są one wymienione w art. 6 akapit pierwszy RODO w następujący sposób Dane dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań filozoficznych, religii, sekty lub innych przekonań, wyglądu i ubioru, przynależności do stowarzyszeń, fundacji lub związków zawodowych, zdrowia, życia seksualnego, wyroków skazujących i środków bezpieczeństwa oraz danych biometrycznych i genetycznych. Zabronione jest przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

W tym kontekście takie dane osobowe nie będą przetwarzane przez Çalık Group, z wyjątkiem przypadków, w których takie ich przetwarzanie jest dozwolone przez RODO, lub będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 RODO poprzez uzyskanie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
7. POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
7.1 Zasady, których należy przestrzegać w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych
Wszystkie gromadzone dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 4 RODO i zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 i 6. Zgodnie z art. 4 RODO Grupa Calik jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem i w dobrej wierze, dokładnie i, w razie potrzeby, na bieżąco, w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach, w związku z celem, w sposób ograniczony i wyważony oraz przez okres określony w odpowiednich przepisach lub wymagany do celu, w jakim są przetwarzane.

Oznacza to;
 • Grupa Calik jest zobowiązana do działania zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa i innych regulacjach prawnych podczas przetwarzania danych osobowych.
 • Grupa Calik musi zachować zasady przejrzystości podczas przetwarzania danych osobowych i przestrzegać obowiązku informowania i wyjaśniania zgodnie z zasadami uczciwości.
 • Grupa Calik przetwarza dane osobowe z uzasadnionych i konkretnych powodów, tj. wyłącznie w ograniczonych celach, które są prawnie jednoznaczne, konkretne i zgodne z prawem.
 • Grupa Calik przetwarza dane osobowe w zależności od prowadzonej działalności.
 • Grupa Caik przetwarza dane osobowe w niezbędnym zakresie. W tym kontekście należy wziąć pod uwagę zasadę proporcjonalności, a dane osobowe nie powinny być wykorzystywane do celów innych niż wymagane przez cel. Ponadto należy unikać przetwarzania danych osobowych, które nie są potrzebne lub nie są potrzebne przez przekroczenie środków do osiągnięcia celu.
 • Grupa Calik powinna przechowywać dane osobowe przez okres określony w odpowiednich przepisach lub przez okres wymagany do celów, dla których są one przetwarzane (patrz sekcja 9) i nie powinna przechowywać takich danych bez ich anonimizacji z jakiegokolwiek powodu, pomimo upływu tego okresu. Jeśli w przepisach dotyczących danych osobowych nie określono żadnego okresu, należy ustalić rozsądne okresy przechowywania, biorąc pod uwagę cel wykorzystania danych i procedury firmy, a dane powinny być przechowywane przez ograniczony okres. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe powinny zostać usunięte, zniszczone lub zanonimizowane zgodnie z procedurami firmy.
7.2 Cele przetwarzania danych osobowych przez Grupę Calik
Grupa Calik przetwarza dane osobowe ograniczone do celów i warunków w ramach warunków przetwarzania danych osobowych i szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 5 i 6 RODO. Te cele i warunki są następujące:
 • Przepisy prawa wyraźnie stanowią, że Grupa Calik jest zaangażowana w odpowiednią działalność związaną z przetwarzaniem danych osobowych,
 • Kanun, Çalık Grubu'nun ilgili kişisel veri işleme faaliyetlerine dahil olduğunu açıkça belirtmektedir,
 • Przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe dla Grupy Calik w celu wypełnienia jej zobowiązań prawnych,
 • Pod warunkiem, że dane osobowe zostały upublicznione przez odpowiednie osoby; przetwarzanie przez Calik Group ograniczone do celu upublicznienia,
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Calik jest obowiązkowe w celu ustanowienia, wykonywania lub ochrony praw Grupy Calik lub odpowiednich osób lub stron trzecich,
 • Przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na uzasadnione interesy Grupy Calik, pod warunkiem, że nie szkodzi to podstawowym prawom i wolnościom odpowiednich osób,
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Calik jest obowiązkowe w celu ochrony życia lub integralności fizycznej osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, a w takim przypadku osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie ujawnić swojej zgody z powodu faktycznej lub prawnej nieważności
 • Jest to określone w przepisach dotyczących szczególnych kategorii danych osobowych innych niż zdrowie i życie seksualne właściciela danych osobowych,
 • Jeśli chodzi o dane osobowe o szczególnym charakterze związane ze zdrowiem i życiem seksualnym właściciela danych osobowych, są one przetwarzane przez osoby lub upoważnione instytucje i organizacje zobowiązane do zachowania poufności w celu ochrony zdrowia publicznego, medycyny prewencyjnej, diagnostyki medycznej, leczenia i usług opiekuńczych, planowania i zarządzania usługami zdrowotnymi oraz finansowania.
W tym kontekście Grupa Calik przetwarza dane osobowe użytkownika w następujących celach:
 • Planowanie, audyt i realizacja procesów bezpieczeństwa informacji,
 • Planowanie i realizacja działań korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • Zarządzanie wydarzeniami,
 • Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi lub dostawcami,
 • Realizacja procesów rekrutacji personelu Grupy Calik,
 • Wspieranie procesów rekrutacji personelu w Spółce Holdingowej i Spółkach Grupy,
 • Realizacja/nadzór nad sprawozdawczością finansową Grupy Calik i transakcjami zarządzania ryzykiem,
 • Prowadzenie spraw prawnych Grupy Calik,
 • Planowanie i realizacja działań z zakresu komunikacji korporacyjnej,
 • Planowanie i realizacja działań w zakresie ładu korporacyjnego,
 • Realizacja transakcji z zakresu prawa spółek,
 • Zarządzanie wnioskami i reklamacjami,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa wartościom Grupy Calik
 • Wspieranie Spółek Grupy w przestrzeganiu odpowiednich przepisów prawa,
 • Wspieranie planowania i realizacji świadczeń dodatkowych i świadczeń dla kadry kierowniczej wyższego szczebla Grupy Calik,
 • Planowanie i realizacja działań audytowych w celu zapewnienia, że działania Spółek Grupy są prowadzone zgodnie z procedurami Calik Holding i odpowiednimi przepisami prawa,
 • Wspieranie spółek Grupy w realizacji transakcji korporacyjnych i partnerskich,
 • Prowadzenie działań mających na celu ochronę reputacji Grupy Calik,
 • Zarządzanie relacjami inwestorskimi,
 • Przekazywanie informacji upoważnionym instytucjom zgodnie z przepisami prawa,
 • Tworzenie i monitorowanie rejestrów gości.
W przypadku, gdy czynność przetwarzania przeprowadzana w wyżej wymienionych celach nie spełnia żadnego z warunków określonych w RODO, Calik Holding prosi o wyraźną deklarację zgody odpowiedniej osoby w odniesieniu do odpowiedniego procesu przetwarzania.
7.3 Zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych
 • Grupa Calik podejmuje następujące środki techniczne w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem,
 • Wewnętrzna organizacja przetwarzania i przechowywania danych osobowych zgodnie z prawem,
 • Ustanowienie infrastruktury technicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa baz danych, w których będą przechowywane dane osobowe,
 • Zapewnienie nadzoru nad infrastrukturą techniczną i procesami,
 • Określenie procedur zgłaszania podjętych środków technicznych i procesów audytu
jest zobowiązany.

Grupa Calik podejmuje również następujące środki administracyjne w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem:
 • Informowanie i szkolenie pracowników firmy w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem,
 • Rejestrowanie środków, które należy podjąć w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez pracowników firmy w umowach, dokumentach lub politykach zawartych z pracownikami firmy,
 • Nadzorowanie działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty przetwarzające dane i partnerów, z którymi współpracuje.
8. POLITYKA PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
8.1 Krajowy transfer danych osobowych
Grupa Calik jest zobowiązana do działania zgodnie z decyzjami i przepisami określonymi w RODO i podjętymi przez Zarząd w zakresie przekazywania danych osobowych. Dane osobowe i szczególne kategorie danych należące do osób, których dane dotyczą, nie mogą być przekazywane przez Grupę Çalık innym osobom fizycznym lub prawnym bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Jednakże w przypadkach wymaganych przez RODO i inne stosowne przepisy prawa, dane mogą zostać przekazane upoważnionej instytucji lub organizacji administracyjnej lub sądowej bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, w sposób i w granicach określonych w przepisach prawa.

Ponadto, zgodnie z art. 8 RODO, dane osobowe mogą być przekazywane bez zgody osoby, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w art. 5 akapit drugi RODO (takich jak obowiązek ustanowienia lub wykonania umowy lub wypełnienia zobowiązania prawnego) lub w art. 6 akapit trzeci RODO w przypadku wrażliwych danych osobowych. Grupa Calik może przekazywać dane osobowe stronom trzecim w Turcji zgodnie z warunkami określonymi przez prawo i podejmując wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa.
8.2 Przekazywanie danych osobowych za granicę
Grupa Çalık może przekazywać dane osobowe stronom trzecim w Turcji lub za granicą w celu przetwarzania w Turcji lub przetwarzania i przechowywania poza Turcją. W wyjątkowych przypadkach, gdy wyraźna zgoda nie jest wymagana do przekazania danych osobowych określonych w RODO, oprócz warunków przetwarzania i przekazywania bez zgody, wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ochrony w kraju, do którego dane zostaną przekazane. Zarząd określi, czy zapewniona jest odpowiednia ochrona zgodnie z obowiązkowym przepisem RODO, a w przypadku braku odpowiedniej ochrony administratorzy danych zarówno w Turcji, jak i w odpowiednim obcym kraju muszą podjąć odpowiednią ochronę na piśmie i uzyskać zgodę Zarządu.
8.3 Na rzecz jakich osób/organizacji dokonywane są przelewy
Upoważnione instytucje i organizacje:

Informacje wymagane przez publiczne podmioty prawne, prawnie upoważnione osoby prywatne lub instytucje w zakresie odpowiednich przepisów są udostępniane zgodnie z art. 8/1 RODO

Do celów określonych w punkcie 7.2, inne osoby lub organizacje, którym mogą być przekazywane dane osobowe, to: spółki zależne i/lub bezpośrednie/pośrednie krajowe/zagraniczne podmioty stowarzyszone, które ponoszą solidarną odpowiedzialność z Grupą Calik za podejmowanie środków bezpieczeństwa danych, takich jak ochrona wszelkiego rodzaju danych osobowych, zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi i zapobieganie niezgodnemu z prawem przetwarzaniu, oraz krajowe/zagraniczne organizacje i inne strony trzecie, od których Grupa Calik otrzymuje usługi w ramach odpowiednich umów o prowadzenie działalności, z którymi współpracuje, które są partnerami programu.
8.4 Środki podjęte przez Grupę Calik w zakresie zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych
Środki podjęte z technicznego punktu widzenia:
 • Podejmuje środki w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi i wykorzystywaniu danych osobowych przetwarzanych i przekazywanych lub otrzymywanych w wyniku przekazania przez różne Spółki Grupy w ramach Grupy Calik, przez różne działy w ramach wspomnianych Spółek Grupy oraz przez osoby fizyczne lub prawne, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Grupy Calik w zakresie odpowiedzialności i uprawnień wynikających z KVKK.
Środki administracyjne:
 • Wewnętrzna polityka została ustanowiona przez różne Spółki Grupy w ramach Grupy Calik, przez różne działy w ramach wspomnianych Spółek Grupy oraz przez osoby fizyczne lub prawne, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Grupy Calik w zakresie odpowiedzialności i upoważnienia wynikającego z RODO, w odniesieniu do tego, w jaki sposób i komu należy udzielić dostępu do danych osobowych i w jakim celu przetwarzania.
9. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
9.1 Przechowywanie przez okres określony w odpowiednich przepisach prawa lub wymagany do celów, dla których są przetwarzane
Zgodnie z art. 7 RODO i art. 138 tureckiego kodeksu karnego nr 5237, Grupa Calik przechowuje przetwarzane przez siebie dane osobowe wyłącznie przez okres określony w odpowiednich przepisach lub, jeśli przepisy nie określają takiego okresu, przez okres wymagany przez cel przetwarzania danych osobowych. Przechowywane dane zostaną usunięte po wygaśnięciu celu przechowywania danych i chociaż okres ten wynosi średnio 2 lata, dane, które są określone w przepisach na dłuższy okres, pozostaną w systemie przez okres określony w przepisach.

Z tego powodu, dla każdych danych osobowych może obowiązywać inny okres przechowywania, określony w odpowiednich przepisach lub okres wymagany do celów, dla których są one przetwarzane. Na przykład, zgodnie z art. 253 ustawy o postępowaniu podatkowym nr 213, księgi i dokumenty muszą być przechowywane przez 5 lat.

Innym przykładem jest to, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie komercyjnej komunikacji i komercyjnych wiadomości elektronicznych opublikowanym w Dzienniku Urzędowym z dnia 15 lipca 2015 r. i oznaczonym numerem 29417, w przypadku wycofania zgody osoby, której dane dotyczą, na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych lub promocyjnych, dokumentacja danych osobowych powinna być przechowywana przez 1 rok od tej daty. Treść komercyjnej wiadomości elektronicznej i wszelkie inne zapisy związane z wiadomością będą przechowywane przez 3 lata w celu przedłożenia właściwemu ministerstwu w razie potrzeby.

Innym przykładem jest to, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie komercyjnej komunikacji i komercyjnych wiadomości elektronicznych opublikowanym w Dzienniku Urzędowym z dnia 15 lipca 2015 r. i oznaczonym numerem 29417, w przypadku wycofania zgody osoby, której dane dotyczą, na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych lub promocyjnych, dokumentacja danych osobowych powinna być przechowywana przez 1 rok od tej daty. Treść komercyjnej wiadomości elektronicznej i wszelkie inne zapisy związane z wiadomością będą przechowywane przez 3 lata w celu przedłożenia właściwemu ministerstwu w razie potrzeby.
9.2 Kişisel Verilerin Muhafazasına İlişkin Çalık Grubu Tarafından Alınan Tedbirler
Dane osobowe, które zostały przetworzone zgodnie z przepisami RODO i innymi odpowiednimi przepisami, muszą zostać usunięte, zniszczone lub zanonimizowane przez Grupę Calik bezpośrednio lub na wniosek osoby zainteresowanej, w taki sposób, aby takie dane nie mogły być w żaden sposób wykorzystane lub odzyskane. Procedury i zasady dotyczące niszczenia lub anonimizacji danych osobowych zgodnie z prawem będą przeprowadzane zgodnie z zasadami i regułami, które zostaną określone w rozporządzeniu, które zostanie wydane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Środki podjęte z technicznego punktu widzenia:
 • Grupa Calik ustanawia niezbędne systemy i mechanizmy kontroli w celu usuwania, niszczenia i anonimizacji danych osobowych.
Środki administracyjne:
 • W oparciu o odpowiedzialność i uprawnienia wynikające z RODO, Grupa Çalık informuje i podnosi świadomość osób fizycznych lub prawnych, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Grupy, w zakresie zgodnego z prawem przechowywania danych osobowych i zapewnia, że podejmują one środki w celu zapewnienia, że ich dane osobowe są zgodnie z prawem przechowywane i usuwane, niszczone lub anonimizowane w ramach umów zawartych z tymi osobami.
 • Grupa Calık jest odpowiedzialna za nadzorowanie działań w zakresie ochrony danych osobowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Grupy na podstawie odpowiedzialności i upoważnienia wynikającego z RODO
10. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
10.1 Obowiązki Grupy Calik w zakresie bezpieczeństwa danych
Zgodnie z art. 12 RODO, obowiązki Grupy Calik, jako administratora danych, w zakresie bezpieczeństwa danych są następujące:

Dane osobowe użytkownika;
 • Aby zapobiec niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych,
 • Zapobieganie bezprawnemu dostępowi,
 • Zapewnienie ochrony danych
podjęcie wszelkiego rodzaju środków technicznych i administracyjnych,
 • Przeprowadzenie lub zlecenie przeprowadzenia niezbędnych audytów w swojej organizacji,
 • Podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia, że osoby, które przetwarzają dane osobowe w jego imieniu lub urzędnicy pracujący w jego organach, nie ujawniają danych osobowych, które poznali podczas wykonywania swoich obowiązków, nikomu innemu z naruszeniem przepisów prawa i nie wykorzystują ich do celów innych niż przetwarzanie, nawet jeśli zakończą pełnienie swoich obowiązków,
 • Powiadomienie odpowiedniej osoby i Zarządu w przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe zostały bezprawnie uzyskane przez inne osoby.
jest zobowiązany.
10.2 Środki podjęte przez Grupę Calik w zakresie bezpieczeństwa danych
W celu wypełnienia zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych i szybkiego działania w przypadkach, gdy bezpieczeństwo stanowi zagrożenie, Grupa Calik podejmuje środki wymienione poniżej:
10.2.1. Środki techniczne i administracyjne podjęte w celu zapobieżenia bezprawnemu dostępowi do danych osobowych
Środki techniczne i administracyjne, które należy podjąć, są wymienione w odpowiednich sekcjach dotyczących przetwarzania, przekazywania i przechowywania danych osobowych. Chociaż Grupa Calik jest zobowiązana do podjęcia tych środków w całości i do zapobiegania bezprawnemu dostępowi; niemniej jednak, jeśli osoby trzecie mają bezprawny dostęp do danych osobowych, Grupa Calik podejmie wszelkie środki techniczne i administracyjne, aby zapobiec szkodom dla osób, których to dotyczy, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i decyzjami Zarządu.
10.2.2. Środki podjęte w celu ochrony danych osobowych i nadzoru nad nimi
Okresowo monitoruje się i kontroluje, czy systemy rejestracji danych stosowane w Spółce są tworzone i wykorzystywane zgodnie z RODO i odpowiednimi przepisami prawa, a raporty są składane osobie lub radzie upoważnionej w tym zakresie.

Grupa Calik jest zobowiązana do informowania i podnoszenia świadomości osób fizycznych lub prawnych, które przetwarzają dane osobowe w jej imieniu na podstawie udzielonego przez nią upoważnienia, oraz do określenia postanowień dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z prawem w ramach umów zawartych z tymi osobami.
10.2.3. Środki podejmowane w przypadku nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych
Grupa Calik jest zobowiązana do podjęcia środków zapobiegających nieuprawnionemu ujawnieniu danych osobowych oraz do ustanowienia wewnętrznej polityki w tym zakresie. Ponadto w takich przypadkach Grupa Calik, jako administrator danych, jest zobowiązana do poinformowania osób, których dane osobowe zostały ujawnione w sposób nieuprawniony, oraz Zarządu.
11. PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ
11.1 Prawo dostępu do danych osobowych
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych bez ponoszenia opłat. W związku z tym Grupa Calik może zapewnić osobie, której dane dotyczą;
 • Dowiedzieć się, czy ich dane osobowe są przetwarzane,
 • zażądać informacji, jeśli dane osobowe zostały przetworzone,
 • poznanie celu przetwarzania danych osobowych oraz tego, czy są one wykorzystywane zgodnie z tym celem,
 • Prawo do żądania informacji o osobach trzecich, którym jego dane osobowe są przekazywane w kraju lub za granicą
prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.
11.2 Prawo do zmiany lub usunięcia danych osobowych
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych bez ponoszenia opłat.

W tym kontekście osoba, której dane dotyczą, ma prawo do
 • Żądania korekty danych osobowych w przypadku niekompletnego lub nieprawidłowego przetwarzania,
 • Żądania usunięcia lub zniszczenia danych osobowych w przypadku ustania przyczyn wymagających przetwarzania danych osobowych,
 • Zażądać powiadomienia stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe, o wyżej wymienionej korekcie, usunięciu lub zniszczeniu,
 • sprzeciwić się wystąpieniu niekorzystnego wyniku analizy przetwarzanych danych wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów.
Ma prawo
11.3 Aktualizowanie danych osobowych
Zgodnie z RODO istnieje obowiązek zapewnienia, że dane osobowe są dokładne i, w razie potrzeby, aktualne; w związku z tym, aby dane osobowe były dokładne i aktualne, odpowiednia osoba musi powiadomić Grupę Calik o wszelkich zmianach w bieżącej sytuacji (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem notariusza na adres Büyükdere Cd. No:163 34394 Zincirlikuyu, załączając dokumenty potwierdzające i poświadczające tożsamość).
12. ODPOWIEDŹ ÇALIK HOLDING A.Ş. NA WNIOSKI
Wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółki Grupy powinny być składane do odpowiedniej Spółki Grupy. Wnioski powinny być składane do Calik Holding tylko w przypadkach, gdy Calik Holding jest uważany za administratora danych w zakresie RODO Może to mieć miejsce w przypadku, gdy Calik Holding zbiera dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub gdy udostępnianie danych między odpowiednią Spółką Grupy a Calik Holding jest uważane za przekazywanie danych od administratora danych do administratora danych w zakresie RODO. W innych przypadkach wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których odpowiednia Spółka Grupy jest uważana za administratora danych, powinny być składane do odpowiedniej Spółki Grupy, a nie do Calik Holding.
12.1 Procedura i okres, w którym Grupa Calik odpowiada na wnioski
Odpowiednie osoby mogą złożyć wniosek do Grupy Calık w celu zapewnienia dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Grupę Calik tak szybko, jak to możliwe oraz w celu skorzystania z wyżej wymienionych praw. Grupa Calik tworzy niezbędne kanały aplikacji, aby spełnić te żądania dostępu. Odpowiedzi na wnioski są udzielane tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminie określonym w RODO.

Odpowiednie osoby powinny zwrócić się do przedstawiciela, który zostanie ogłoszony przez Grupę Calik i ogłoszony w Rejestrze Administratorów Danych po zapewnieniu infrastruktury prawnej. Przedstawiciel administratora danych sfinalizuje wnioski dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż w ciągu 30 dni, bezpłatnie lub w przypadku spełnienia warunków określonych w taryfie, która zostanie opublikowana przez Zarząd w odniesieniu do opłaty, w zamian za opłatę określoną w taryfie.

Aby okres ten mógł się rozpocząć, wnioski składane przez osoby, których dane dotyczą, muszą być przesyłane do przedstawiciela danych na piśmie lub w inny sposób określony przez Zarząd, a także muszą im towarzyszyć dokumenty potwierdzające i poświadczające tożsamość osoby, której dane dotyczą. Do czasu określenia metody przez Zarząd wnioski muszą być składane na piśmie. Podczas składania wniosku przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi wyraźnie określić, z którego prawa korzysta, oraz przesłać informacje i dokumenty, jeśli takie istnieją, na adres korporacyjny Calik Holding A.Ş. Büyükdere Cd. No:163, 34394, Zincirlikuyu - İstanbul listem poleconym za zwrotnym potwierdzenie

Wnioski złożone przez osobę, której dane dotyczą, są akceptowane lub odrzucane przez przedstawiciela administratora danych poprzez wyjaśnienie przyczyny, a odpowiedź jest przekazywana w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, Grupa Calik spełni wymagania, a pobrana opłata zostanie zwrócona osobie, której dane dotyczą, jeśli wynika to z winy Grupy Calik. W niektórych przypadkach dotyczących wniosku o przetwarzanie / modyfikację / usunięcie danych osobowych, pozytywna odpowiedź na wniosek nie zostanie udzielona z powodu zobowiązań prawnych lub z innych powodów określonych zgodnie z art. 5 i 6 RODO. W takim przypadku powody zostaną szczegółowo uzasadnione w odpowiedzi odmownej, a podstawa prawna zostanie podana.

W przypadkach, gdy wniosek zostanie odrzucony przez Calik Group, odpowiedź zostanie uznana za nieodpowiednią lub odpowiedź nie zostanie udzielona w odpowiednim czasie, odpowiednia osoba ma prawo złożyć skargę do Zarządu w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi, a w każdym razie w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.
12.2 Informacje, których Grupa Calik może zażądać od Podmiotu Danych Osobowych składającego wniosek
Grupa Calik może zażądać informacji od odpowiedniej osoby w celu ustalenia, czy wnioskodawca jest właścicielem danych osobowych. Grupa Calik może zadawać pytania osobie, której dane dotyczą, dotyczące wniosku w celu wyjaśnienia kwestii zawartych we wniosku osoby, której dane dotyczą.
12.3 Prawo Grupy Calik do odrzucenia wniosku osoby, której dane dotyczą
Calik Group może odrzucić wniosek wnioskodawcy w następujących przypadkach, wyjaśniając swoje uzasadnienie:
 • Przetwarzanie danych osobowych przez osoby fizyczne w zakresie działań związanych z nimi samymi lub członkami ich rodzin mieszkającymi w tym samym miejscu zamieszkania, pod warunkiem, że dane osobowe nie są ujawniane stronom trzecim i przestrzegane są obowiązki dotyczące bezpieczeństwa danych,
 • Przetwarzanie danych osobowych do celów takich jak badania, planowanie i statystyki poprzez ich anonimizację za pomocą oficjalnych statystyk,
 • Przetwarzanie danych osobowych do celów artystycznych, historycznych, literackich lub naukowych lub w ramach wolności wypowiedzi, pod warunkiem, że nie narusza to obrony narodowej, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, bezpieczeństwa gospodarczego, prywatności życia prywatnego lub praw osobistych ani nie stanowi przestępstwa,
 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach działań prewencyjnych, ochronnych i wywiadowczych prowadzonych przez instytucje i organizacje publiczne powierzone i upoważnione na mocy prawa w celu zapewnienia obrony narodowej, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego lub bezpieczeństwa gospodarczego,
 • Przetwarzanie danych osobowych przez organy sądowe lub organy egzekucyjne w związku z dochodzeniem, ściganiem, orzekaniem lub postępowaniem egzekucyjnym,
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom lub prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych,
 • Przetwarzanie danych osobowych upublicznionych przez samą osobę, której dane dotyczą,
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania obowiązków nadzorczych lub regulacyjnych oraz dochodzenia lub ścigania dyscyplinarnego przez instytucje i organizacje publiczne oraz organizacje zawodowe o charakterze instytucji publicznych, które są upoważnione na mocy prawa,
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony interesów gospodarczych i finansowych państwa w związku z kwestiami budżetowymi, podatkowymi i fiskalnymi,
 • Możliwość, że żądanie właściciela danych osobowych może zapobiec prawom i wolnościom innych osób,
 • Postawiono wymagania, które wymagały nieproporcjonalnego wysiłku,
 • Żądane informacje są publicznie dostępne.
13. ZWIĄZEK MIĘDZY POLITYKĄ OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GRUPY BUSHIK A INNYMI POLITYKAMI
Grupa Calik może ustanowić pod-zasady do użytku wewnętrznego, jak również podstawowe zasady dla Spółek Grupy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych związanych z zasadami określonymi w niniejszej Polityce.

Zasady wewnętrznych polityk Grupy Calik są odzwierciedlone w publicznie dostępnych politykach w odpowiednim zakresie, w celu poinformowania zainteresowanych stron oraz zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w odniesieniu do działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prowadzonych przez Grupę Calik.
14. PUBLIKACJA I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTU
Niniejsza polityka danych zostanie przekazana użytkownikom, których dane osobowe są dostępne wraz z obowiązkiem ujawnienia w zakresie RODO, a także zostanie opublikowana na stronach internetowych powiązanych z Grupą Calik.
15. OKRES AKTUALIZACJI
W przypadku jakichkolwiek zmian zgodnych z decyzjami gospodarczymi i handlowymi Grupy Calik lub zasadniczymi decyzjami Rady Ochrony Danych Osobowych, sytuacja ta zostanie przekazana naszym członkom, których dane są rejestrowane w sposób, w jaki są zarejestrowani.
16. EGZEKWOWANIE PRAWA
Niniejsza polityka danych wchodzi w życie z dniem jej opublikowania i pozostaje w mocy do momentu jej usunięcia ze strony internetowej

Z poważaniem,

Tekst wyjaśniający

Firma budowlana Gap Inwestycja i Handel Zagraniczny Spółka Akcyjna Wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych
Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne!

Jako firma budowlana Gap yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. chcielibyśmy podzielić się z Państwem szczegółami dotyczącymi "Ustawy o ochronie danych osobowych", która jest regulowana w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prywatności życia prywatnego, oraz ochrony danych osobowych.

Çerez Politikası

GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (“Gap İnşaat”), olarak web sitemizde kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla işbu Çerez Politikası hazırlanmıştır.

Çerez Politikasında, web sitesinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak adına kullanılan çerezler ziyaretçilere açıklanmış, KVKK’ya uygun olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesinin nasıl olduğu ve kullanıcının kanuni hak ve yetkileri belirtilmiştir.
1. Çerez Nedir?
Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile sağlanmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.
2. Çerez Türleri
W tej sekcji krótko wyjaśniono specjalne terminy i zwroty, pojęcia, skróty itp. stosowane w Polityce.
2.1. Amaçlarına Göre Çerezler
Çerezin kullanılma amacına göre yapılan bu sınıflandırmada kesin gerekli çerezler, tercih çerezleri, istatistik çerezleri ve pazarlama çerezleri açıklanmıştır.
2.1.1. Kesin Gerekli Çerezler
Kesin gerekli çerezler, web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir. Kesin gerekli çerezler, genel olarak birinci taraf oturum çerezleridirler. Bu çerezler için onay alınması gerekmese de çerezin neden kullanıldığı ve çerezin gerekliliği kullanıcıya açıklanmaktadır.
2.1.2. Tercih Çerezleri
Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.
2.1.3. İstatistik Çerezleri
Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
2.1.4. Pazarlama Çerezleri
Pazarlama çerezleri, reklam verenlerin kullanıcının ilgisine göre reklamlar sunmasını sağlayan çerezlerdir. Web sitesi kullanıcısının karşılaştığı reklamların istatistiksel verileri, pazarlama çerezleri yoluyla elde edilen veriler, diğer kuruluşlarla veya reklam verenlerle paylaşılabilir. Bunlar kalıcı olarak depolanabilen çerezlerdir.
2.2. Depolanma Sürelerine Göre Çerezler
Çerezler, verinin elde tutulma süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezlerinin kalıcı çerezlerden farkı geçici, anlık veri bilgisi sağlamasıdır.
2.2.1. Oturum Çerezleri
Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek veriler sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
2.2.2. Kalıcı Çerezler
Kalıcı çerezler, çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanım tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir.
2.3. Kaynaklarına Göre Çerezler
Çerezin hangi taraftan/kaynaktan cihaza yerleştiğine göre yapılan sınıflandırmadır.
2.3.1. Birinci Taraf Çerezleri
Adından da anlaşılacağı gibi, birinci taraf çerezleri doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
2.3.2. Üçüncü Taraf Çerezleri
Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret edilen web sitesi tarafından değil, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

www.gapinsaat.com Adresinde Kullanılan Çerezler
_gat
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
Persistent Cookies

_gid
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
Persistent Cookies

cookiePolicy
Bu tanımlama bilgisi, çerez politikasının onaylanması ve görüntülenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Persistent Cookies

_ga
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
Persistent Cookies

__Secure-3PAPISID
Alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla hedefleme amacıyla kullanılır.
Targeting/Advertising Cookie

__Secure-1PAPISID
İşbu tanımlama bilgisi dil seçenekleri amacıyla kullanılmaktadır.
Functionally Cookies

SSID
Müşteri girişi ile bağlantılı olarak kullanılır.
Persistent Cookies

__Secure-3PSIDCC
Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.
Statistic Cookies

__Secure-1PSIDCC
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
Persistent Cookies

__Secure-3PSIDCC
Bu çerez, pazarlama ve yönlendirmelerle ilgili Shopify analizleri için kullanılmaktadır.
Statistic Cookies

APISID
"APISID" çerezi, web sitesinde gömülü YouTube videolarını oynatmak için kullanılır.
Targeting/Advertising Cookie

__Secure-1PSID
Alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.
Targeting/Advertising Cookie

SAPISID
"SAPISID" çerezi, web sitesinde gömülü YouTube videolarını oynatmak için kullanılır.
Targeting/Advertising Cookie

__Secure-3PSID
Alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.
Targeting/Advertising Cookie

SSID
"SSID" çerezi, web sitesinde gömülü YouTube videolarını oynatmak için kullanılır.
Targeting/Advertising Cookie

SIDCC
"SIDCC" çerezi, kullanıcıların verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik önlemi olarak kullanılır.
Targeting/Advertising Cookie

SID
"SID" çerezi, web sitesinde gömülü YouTube videolarını oynatmak için kullanılır.
Targeting/Advertising Cookie

HSID
"HSID" çerezi, web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.
Targeting/Advertising Cookie

IDE
"IDE" çerezi, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için Google DoubleClick tarafından kullanılır.
Targeting/Advertising Cookie

DSID
"DSID" çerezi, Google tarafından kullanıcı tercihlerini ve Google haritalarının bilgilerini depolamak için kullanılır.
Persistent Cookies

NID
"NID" çerezi, web sitesinde gömülü YouTube videolarını oynatmak için kullanılır.
Targeting/Advertising Cookie

1P_JAR
Google tarafından belirlenir. Bu grup, tercihlerinizi ve web sitesi istatistikleri gibi diğer bilgileri hatırlamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için benzersiz bir kimlik belirler.
Persistent Cookies

OGPC
Bu çerez, Google Haritalar'ın işlevselliğini sağlar.
Functionally Cookies

OTZ
"OTZ" çerezi, web sitesi trafik bilgilerini izlemek için Google Analytics tarafından kullanılır.
Targeting/Advertising Cookie

SEARCH_SAMESITE
Bu çerez, tarayıcının bu çerezi siteler arası isteklerle birlikte göndermesini önlemek için kullanılır.
Functionally Cookies

YSC
Bu çerez, YouTube video hizmeti tarafından gömülü YouTube videosu içeren sayfalarda ayarlanır.
Functionally Cookies

PREF
Bu çerez, tercihlerinizi ve diğer bilgileri, özellikle tercih edilen dil, sayfanızda kaç arama sonucu gösterilmesini istediğinizi ve Google'ın Güvenli Arama filtresinin açık olmasını isteyip istemediğinizi saklar.
Functionally Cookies

LOGIN_INFO
YouTube (Google) tarafından kullanıcı giriş ve bilgilerini elde etmek amacıyla kullanılır.
Functionally Cookies

VISITOR_INFO1_LIVE
YouTube (Google) tarafından kullanıcı tercihlerini depolamak ve diğer belirtilmemiş amaçlar için kullanılır.
Functionally Cookies

Gizlilik ve Çerez Yönetimi
Web sitesini ziyaret eden kullanıcılarımıza siteye girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcıların web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri bölümlere ilişkin verileri kullanıcılarımızın yasal haklarını gözeterek KVKK kapsamında işlemekteyiz.

Web sitesine giriş anında kullanılan çerezleri özelleştirebilir veya kesin gerekli çerezler dışında çerezler bulunuyor ise bunları engelleyebilirsiniz. Tüm çerezleri kabul ettiğinizde web sitesinde yer alan ve işbu Çerez Politikası’nda detaylarına yer verilen tüm çerezlerin kullanımı kabul etmiş sayılacağınızı bildiririz.

Bununla birlikte çerez kullanımı tamamen engellenmek isteniyor ise aşağıdaki işlemlerin uygulanması önerilmektedir.
Google
Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer
Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesine tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox
Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesine tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera
Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari
Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Kullanıcının Verilere Erişim Hakkı ve Talepleri
Kullanıcılar, KVKK’nın 11 inci maddesi kapsamında kendilerine tanınan hak ve yetkiler çerçevesinde, Gap İnşaat’a başvurarak kendileriyle ilgili:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • zażądać informacji, jeśli dane osobowe zostały przetworzone,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerecek şekilde, www.gapinsaat.com adresinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu kullanarak ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile birlikte; Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.