SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kalite Politikası

Bu politika, GAP İNŞAAT’ ın, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerine uygulamak için bir çerçeve oluşturmaktadır.

GAP İNŞAAT olarak çalıştığımız işverenler, çalışanlar, alt yükleniciler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar ile birlikte yaptığımız işlerde ürün kalitesinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkeleri uygulamayı taahhüt etmekteyiz:

 • Şirket liderlerinin, yönetiminin ve çalışanlarının bu politikaya olan bağlılığı ile süreç yaklaşımının kullanılmasını ve tüm süreçlerimizde uzun vadeli iş başarısının temelini oluşturmayı,
 • İşveren gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayarak işveren memnuniyetini arttırmayı, uygulanabilir hizmetler sayesinde karlı bir büyümeyi gerçekleştirmeyi ve sürdürülebilirliği,
 • İşverenleri, alt yüklenicileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu işbirlikleri kurarak firmanın rekabet kapasitesini artırmayı,
 • Amacına uygun yapı, ürün ve hizmetleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği, çevre ve kalite şartlarına uygun olarak teslim etmeyi,
 • Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak adına ileri teknolojileri öğrenmeyi, geliştirmeyi, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmeyi,       
 • Kalite Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirecek şekilde gelişim odaklı bir anlayışla, dokümante etmeyi, gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerinin ve kontrollerin yayınlanması ve çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamayı,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için Kalite hedeflerinin temel prensiplerinin belirlemesi ve karşılaması,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurları ve fırsatları tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 • Çalışanların yetkinliklerini ve kariyer gelişimini mesleki ve kişisel gelişim eğitim programları ile artırarak işlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamayı,
 • Kurumsal bilgiyi tayin etmeyi ve saklamayı, kurum kültürünü korumayı ve sürdürmeyi, kurumsal varlıklara değer vermeyi ve onları korumayı.
Bu Politika, GAP İNŞAAT’ ın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için yılda bir kez gözden geçirilecek, GAP İNŞAAT adına faaliyette bulunulan tüm lokasyonlarda duyurulacak ve herkesin kullanımına sunulacaktır.

Saygılarımızla,

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

Çalışanlarımızın ve işimizin sağlığı, emniyeti ve içinde yaşadığımız çevrenin tüm unsurları ile sürdürülebilirliğine katkının başarımızı sağlayan en önemli faktör olduğunun bilinci ve inancı ile, isg gerekliliklerine uygunluğu, çevre koruma ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızın her zaman en iyi performansına ulaştırma sürekliliğini bu politika aracılığı ile taahhüt ederiz. Bu anlamda,
GAP İNŞAAT sahasına giren çalışan, ziyaretçi, denetmen kim olursa olsun yaralanmaması, sağlığının bozulmaması için sağlıklı ve emniyetli çalışma koşullarını sağlamak,
Her çalışanın, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının emniyetini önceleyerek herkesin her gün evine güvenle varmasını sağlamak amacıyla işlerini yürütmesini, tüm çalışanların emniyet ihlallerini, sağlık tehditlerini ve çevresel olayları, ucuz atlatmaları, güvensiz koşulları ve risk altındaki davranışları ivedilikle bildirmesini ve sorunun çözümü için özenle çalışmasını, çalışma faaliyetleri güvenli bir şekilde yürütülemiyorsa veya koşullar, davranışlar emniyetsiz ise, emniyetli hale getirilene kadar işin askıya alınarak ivedilikle emniyetli hale getirilmesi yönünde çalışmasını sağlamak,
 • Çalışmalarımız sırasındaki faaliyetlerimizin tümünde GAP İNŞAAT'ın yaşamı koruma ilkelerini ve çevrenin korunmasını önceleyecek şekilde planlamak ve uygulamak,
 • İş Sağlığı, Emniyeti, Çevre ve Sürdürülebilirlik hedefleri koymak, bu hedeflere ulaşmak için yapılan planlamalar doğrultusunda sürekli iyileştirme ilkesine bağlı kalarak takibini ve uygulanabilirliğini sağlamak,
 • İşyerindeki riskleri ve fırsatları proaktif olarak tespit ederek, Çevre boyutlarının ve İSG tehlikelerinin ortadan kaldırılması ve risklerinin azaltılmasını sağlamak,
 • İşveren gereksinimlerini, sektörel, yerel, uluslararası ve ulusal düzeyde tüm İş Sağlığı, Emniyeti, Çevre ve Sürdürülebilirlik kurallarını, standartlarını ve yasal şartlarını uygun şekilde karşılamak, dünya çapında kabul gören normlar çerçevesinde bir dünya standardı yakalamak,
 • GAP İNŞAAT’ın inşaat ve müteahhitlik çalışmalarını yürütürken Sağlık, Emniyet, Çevre ve Sürdürülebilirlik konularında yakaladığı standart ve kalite ile dünyanın dört bir yanında tercih edilen firma olmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın, kendilerinin ve başkalarının güvenliğini sorumluluk olarak kabullendiği yüksek farkındalıklı bir güvenlik kültürü geliştirilmek,
 • Çalışanlarımızın, kendilerinin ve başkalarının emniyetini, çevrenin korunmasını, sürdürülebilir uygulamaları işyerinde ve işyeri dışında çekirdek bir değer olarak kabullendiği yüksek farkındalıklı bir kurum kültürü geliştirilmek, bu kültüre katkıda bulunanların farkında olmak ve ödüllendirmek,
 • Çalışanlarımıza, emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için gereken bilgi, beceri, yetkinlik ve donanıma sahip olmaları için eğitim ve çalıştaylarla destek olmak,
 • Kirliliğin önlenmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, sürdürülebilir kalkınma amaçları ve GAP İnşaat sürdürülebilirlik amaçları doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, biyoçeşitlilik ve mevcut ekosistemlerin korunması yönünde çalışmalar gerçekleştirmek,
 • SEÇ ve Sürdürülebilirlik performansını sürekli iyileştirmek amacıyla çalışanlarımız ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak, sürekli iyileşme yolunda 'işi en iyi yapan bilir' inancından hareket ile GAP kültürünün oluşturulması, tedarikçi, alt yüklenici ve müşteri ilişkilerimizde SEÇ değerlerimiz üzerinden aşağı ve yukarı yönlü etkileşimler sağlamak,
 • Değişikliklerin ilave risklere ve yeni fırsatlara neden olabileceği bilinciyle, değişikliklerin sonuçlarını gözden geçirerek, gerektiğinde olumsuz etkilerin azaltılması için ve/veya fırsatları değerlendirmek için değerlendirmelerde bulunmak,
GAP İNŞAAT’ın üst yönetimi ve tüm lokasyon ve pozisyonlardaki çalışanlarının bu politikaya olan bağlılığı, herkes için emniyetli çalışma ortamına sahip, mevcut ve oluşturulan çevreye duyarlı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerleyen bir kuruluşun operasyonel mükemmelliği ve uzun vadeli iş başarısının temelini oluşturmaktadır.
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Sürdürülebilirlik konularının önceliklendirilmesi, GAP İNŞAAT kurumsal değerleri ışığında günden güne gelişen ve iyileşen başarımızın anahtarıdır. Bu anlamda yalnızca GAP İNŞAAT bünyesinde çalışanlarımızın değil, projelerimizi ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken her alanda bizimle yürüyen işveren, alt yüklenici, tedarikçi, yerel halk, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar olarak tüm paydaşlarımızın da yolculuğumuza katılması ve katkı vermesi gönülden dileğimizdir.
Bu Politika, GAP İNŞAAT’ın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için yılda bir kez gözden geçirilecek ve herkesin kullanımına sunulacaktır.

Saygılarımızla,

Sertifikalar ve Lisanslar

Bizim için gurur, müşterilerimiz için güven…